Asset Publisher Asset Publisher

Działania Forestfire II

Działania podjęte podczas kampanii w atrakcyjny sposób zachęcają jej odbiorców do zmiany zachowań w lesie i jego otoczeniu. W trakcie kampanii przewidziano szeroki wachlarz działań informacyjno-edukacyjnych spójnych w działaniami podjętymi przy realizacji I etapu kampanii.

 

Zaplanowane działania oraz postępy w realizacji projektu:
 • Spotkania robocze z podmiotami wspierającymi na temat szczegółowych celów, metod realizacji i przebiegu działań informacyjnych.
  Raport ze spotkania grupy sterującej ds. projektu.
   
 • Przeprowadzenie kampanii medialnej skierowanej do szerokiej publiczności w mediach regionalnych, z wykorzystaniem materiałów przygotowanych w ramach pierwszego etapu projektu:
  • Kampania radiowa: emisja 5-ciu spotów  w dwóch regionalnych stacjach radiowych w każdym z czterech regionów objętych projektem.
  • Kampania telewizyjna: emisja 5-ciu spotów w telewizji regionalnej w każdym z czterech regionów objętych projektem.
  • Kampania prasowa: publikacja pięciu całostronicowych artykułów sponsorowanych oraz trzech reklam prasowych w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym w każdym z czterech regionów objętych projektem.  
 • Emisja dwóch filmów edukacyjnych i filmu przyrodniczo - dokumentalnego.
   
 • Konkursy oraz akcje informacyjne ukierunkowane na wdrażanie przez wybrane grupy dobrych praktyk z wykorzystaniem przygotowanych materiałów informacyjno promocyjnych skierowanych do poszczególnych podgrup grupy docelowej oraz podmiotów wspierających.
  Informacje o konkursach.
 • Szkolenia na temat zapobiegania pożarom lasów skierowane do nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz członków ochotniczych straży pożarnych.
  Terminy i miejsca szkoleń.
  Program szkoleń.
 • Monitorowanie wpływu projektu na grupę docelową oraz w zakresie problemu środowiskowego.
  Raport z badania ankietowego z wykorzystaniem systemy CATI (raport początkowy).
  Raport z badania ankietowego z wykorzystaniem systemu CATI (raport końcowy).
  Raport z badania ankietowego uczestników szkoleń.
 • Przygotowanie i uruchomienie strony internetowej.
   
 • Umieszczenie tablic informacyjnych w kluczowych miejscach na terenach leśnych.
   
 • Przygotowanie raportu w języku niespecjalistycznym.
   
 • Stymulowanie zainteresowania mediów kampanią na wszystkich etapach jej trwania.
   
 • Promocja projektu poprzez materiały promocyjno – informacyjne dystrybuowane w czasie wydarzeń organizowanych w projekcie.
   
 • Raport.
  Podręcznik dobrych praktyk.